1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10
lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD of memory stick.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van
artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Mavodi bv / Photoartgallery.nl en een Wederpartij, inclusief aanschaf van foto’s, offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Mavodi bv / Photoartgallery.nl heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Mavodi bv / Photoartgallery.nl gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. 4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Mavodi bv / Photoartgallery.nl naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij Mavodi bv / Photoartgallery.nl onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van Mavodi bv / Photoartgallery.nl in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

4.3 Indien aannemelijk is dat Mavodi bv / Photoartgallery.nl hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

5. Factuur en betaling

5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Mavodi bv / Photoartgallery.nl op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen 2 werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Mavodi bv / Photoartgallery.nl heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

5.2 Betaling dient te geschieden op voorhand of op de betel datum.

5.3 De Wederpartij verricht de aan Mavodi bv / Photoartgallery.nl verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Mavodi bv /  Photoartgallery.nl heeft verstrekt.

5.4 Indien Mavodi bv / Photoartgallery.nl het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 25%.

5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Mavodi bv / Photoartgallery.nl nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Mavodi bv / Photoartgallery.nl dan ook.

6. Controle

6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft Mavodi bv / Photoartgallery.nl na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door Mavodi bv / Photoartgallery.nl aan te wijzen RA/AA accountant.

6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2,5% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan Mavodi bv / Photoartgallery.nl voldoen.

7. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Mavodi bv / Photoartgallery.nl te doen toekomen.

8. Levering

8.1 Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

8.2 Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Mavodi bv / Photoartgallery.nl vastgesteld.

8.4 Indien Mavodi bv / Photoartgallery.nl en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd of verlaat, heeft Mavodi bv / Photoartgallery.nl het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% teverhogen.

8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

9. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan Mavodi bv / Photoartgallery.nl te worden medegedeeld. Mavodi bv / Photoartgallery.nl heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

10. Bezit/eigendom Beelddragers

10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan Mavodi bv / Photoartgallery.nl zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Mavodi bv / Photoartgallery.nl.

10.2 In geval van vermissing of beschadiging van de Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die Mavodi bv / Photoartgallery.nl hierdoor lijdt te vergoeden.

10.3 Beeldrechten blijven eigendom van Mavodi bv / Photoartgallery.nl indien niet anders is afgesproken. De Wederpartij heeft geen enkel recht op overdracht van het beeldrecht.

11. Opdracht

11.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Mavodi bv / Photoartgallery.nl zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te leveren.

11.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door een bestelling door de Wederpartij in de webshop Photoartgallery.nl. Deze bestelling kan mede blijken uit het sturen door Mavodi bv & Photoartgallery.nl aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door Mavodi bv / Photoartgallery.nl overeenkomstig van de bestelling.

11.3 Mavodi bv / Photoartgallery.nl heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

11.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Mavodi bv / Photoartgallery.nl slechts worden uitgevoerd na aparte bestelling die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Mavodi bv / Photoartgallery.nl is gestuurd en de oude bestelling is geretourneerd.

11.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Mavodi bv / Photoartgallery.nl recht op de overeengekomen vergoeding.

11.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Mavodi bv & Photoartgallery.nl volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Mavodi bv / Photoartgallery.nl werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen.

12. Auteursrecht

Het auteursrecht en beeldrecht op de Fotografische werken berust bij Mavodi bv / Photoartgallery.nl.

13. Licentie

13.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Mavodi bv / Photoartgallery.nl is omschreven in een opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

13.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij Mavodi bv / Photoartgallery.nl, hebben bedoeld.

13.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

13.4 Indien door Mavodi bv / Photoartgallery.nl toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

14. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

15. Inbreuk op auteursrecht

15.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht en beeldrecht van Mavodi bv / Photoartgallery.nl.

15.2 Bij inbreuk komt Mavodi bv / Photoartgallery.nl een vergoeding toe ter hoogte van tenminste tienmaal de door Mavodi bv & Photoartgallery.nl gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

16. Naamsvermelding

16.1 De naam van Photoartgallery.nl dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

16.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Mavodi bv / Photoartgallery.nl een vergoeding toe van tenminste 400% van de door Mavodi bv / Photoartgallery.nl gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

16.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Photoartgallery.nl op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door Mavodi bv / Photoartgallery.nl tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

17. Persoonlijkheidsrechten

17.1 De Wederpartij neemt bij de vereenvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Mavodi bv / Photoartgallery.nl conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

17.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt Mavodi bv / Photoartgallery.nl een vergoeding toe van tenminste 400% van de door Mavodi bv / Photoartgallery.nl gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

18. Rechten van Derden

De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart Mavodi bv / Photoartgallery.nl van alle aanspraken te dier zake.

19. Aansprakelijkheid

Mavodi bv / Photoartgallery.nl is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan.

20. faillissement/surséance

Zowel Mavodi bv / Photoartgallery.nl als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Mavodi bv / Photoartgallery.nl het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

21. Rechts- en forumkeuze

21.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

21.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

21.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze algemene voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Mavodi bv / Photoartgallery.nl en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank

Amsterdam onder nummer [78/2005].